https://martingaushondenschoolkatwijk.nl/wp-admin/admin.php?page=pronamic_ideal
Op al onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: hondenschool: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de hondenschool, die zijn bedrijf maakt van het lesgeven aan mensen in de opvoeding en training van hun hond op een wettelijk toegestane locatie waarbij deze activiteit de aantoonbare hoofdbron van diensten of inkomsten vormt voor de hondenschool
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die met de hondenschool een overeenkomst van training aangaat of wil aangaan. Men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van de overeengekomen aantal lessen.
 3. Gastdier: de hond van de cursist, waarvoor een overeenkomst van training wordt/is gesloten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst van training tussen de hondenschool en de cursist, waarbij de hondenschool zich verplicht lessen te verzorgen gedurende een bepaalde periode tegen een door de cursist te betalen prijs.
 5. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst van training waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de hondenschool het systeem daartoe heeft georganiseerd.
 6. Inschrijving: de afspraak tussen de hondenschool en de cursist van het tijdstip waarop de hondenschool de lessen zal verzorgen, tegen het op het moment van inschrijving geldende tarief.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de hondenschool en de cursist met betrekking tot de verzorging van lessen aan de cursist.
 2. Alle tussen hondenschool en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 4. Als één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Algemeen

 1. Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen.
 2. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend als de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

Artikel 4: Het aanbod

 1. De hondenschool brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
 2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:
  • het tijdstip waarvoor de gevraagde reservering geldt;
  • de prijs en de wijze van betaling hiervan;
  • de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 3. Een schriftelijk/elektronisch aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen. Een mondeling aanbod wordt schriftelijk bevestigd en is daardoor een schriftelijk aanbod geworden.
  Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de cursist een bedenktijd van 14 (veertien) werkdagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5: De prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs die de cursist moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van lessen en de periode waarover deze wordt berekend. De prijs kan gelden voor een tijdvak (uur/dag), per les/training of voor het geheel van de te leveren diensten binnen de bepaalde periode
 2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Nadat de in de overeenkomst vastgestelde periode afloopt kunnen eventuele prijswijzigingen worden doorgevoerd. Bij overeenkomsten zonder einddatum kan de prijs jaarlijks maximaal 1 x worden verhoogd
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

Artikel 6: De betaling

 1. De betaling vindt plaats in contanten. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. De betaling vindt plaats bij aanvang van de overeenkomst tot training, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les. Bij in gebreke blijven van de betaling zal de cursist niet worden toegelaten tot de les.

Artikel 8: De annuleringsregeling

 1. Bij annulering door de cursist worden administratiekosten in rekening gebracht, deze bedrage € 2,50 per geannuleerde cursus.
 2. Als door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist, zal de cursist dit schriftelijk of elektronisch aan de hondenschool laten weten. Met de cursist zullen de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van gemiste lessen. Mocht door ziekte of overmacht van de cursist of door ziekte of overlijden van de hond van de cursist het niet mogelijk zijn om de lessen op een later tijdstip te volgen, dan zal het resterende cursusgeld voor de gemiste lessen, met aftrek van administratiekosten van € 2,50 aan de cursist gerestitueerd worden.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
 4. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de hondenschool ingepast.
 5. Het recht op het inhalen van lessen vervalt als deze niet tijdig (uiterlijk bij aanvang van de les) wordt afgezegd.

Artikel 9: Rechten en plichten van de hondenschool

 1. De hondenschool verplicht zich om, in overeenstemming met de gesloten overeenkomst van training deze dienst te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
 2. De hondenschool zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de cursist ten aanzien van de uitvoering van de training van de cursist. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd.
 3. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de instructeur. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur noch de hondenschool.

Artikel 10: Verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de cursist

 1. Informatieplicht: De cursist moet, uiterlijk bij aanvang van de les, de hondenschool alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde training van het gastdier. Te denken valt aan een verleden met incidenten van agressie van de gasthond tegenover mens of dier, (mogelijk) besmettelijke ziekte van het gastdier of andere informatie die van belang kan zijn voor het welzijn en de veiligheid van de instructeur, de andere cursisten, de overige aanwezigen bij de lessen en de honden van de andere cursisten.
 2. De cursist dient ervoor te zorgen dat zijn persoonlijke bezittingen die hij tijdens de les bij zich heeft niet binnen het bereik liggen van de andere gastdieren en of andere cursisten.
 3. De cursist is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de hondenschool schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de cursist niet is toe te rekenen.
 4. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool, ook eventuele kijkers zijn aanwezig op eigen risico.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De hondenschool is tegenover de cursist aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.
 2. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de hondenschool of aan personen in zijn dienst, komt de cursist in aanmerking mits de cursist binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de hondenschool kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ondernemer geleverde dienst.
 3. De hondenschool zal de cursist of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. De cursist is tegenover de hondenschool aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is dringend geadviseerd.
 5. De hondenschool is tegenover de cursist niet aansprakelijk voor door andere gastdieren en/of cursisten aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen.

Artikel 12: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst van training worden ingediend bij de hondenschool. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de cursist zijn rechten verliest.

Artikel 13: Garantie

 1. De garantie op de geleverde dienst beperkt zich tot het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

Artikel 14: Afwijking van de algemene voorwaarden

 1. Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de hondenschool en de cursist worden vastgelegd.